- Dokumenty -

Regulamin

Regulamin basenu Aquarium

[Zasady ogólne]

§ 1

 1. AQUARIUM jest czynne w godzinach od 7:00 do 21:00. Godziny otwarcia obiektu mogą być zmienione lub zostać dostosowane do rozkładu aktualnych zajęć prowadzonych na basenie. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie także z przyczyn organizacyjnych.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie AQUARIUM. Wraz z wejściem na teren AQUARIUM każdy ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego zapisy. Treść Regulaminu została udostępniona zarówno na terenie obiektu jak i na stronie internetowej https://aquariumszczecin.pl.

§ 2

 1. Na terenie basenu odbywają się zajęcia organizowane przez AQUARIUM pod nadzorem instruktora. Terminy i godziny zajęć organizowanych przez AQUARIUM każdorazowo określa grafik dostępny na terenie obiektu.

 2. Zajęcia organizowane przez AQUARIUM prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska według autorskiego programu nauczania. O sposobie prowadzenia zajęć decyduje instruktor.

 3. Z basenu mogą korzystać także osoby fizyczne w ramach tzw. wejść indywidualnych (w rozumieniu niniejszego Regulaminu wejściami indywidualnymi są również wejścia rodzinne dostępne w ofercie AQUARIUM). Terminy i godziny, w których istnieje możliwość skorzystania z wejść indywidualnych, każdorazowo określa grafik dostępny na terenie obiektu. W ramach wejść indywidualnych AQUARIUM nie zapewnia opieki instruktora.

[Zajęcia organizowane przez AQUARIUM]

§ 3

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowa wpłata należności za semestr zajęć.

 2. Opłata za zajęcia organizowane przez AQUARIUM wnoszona jest za pakiet zajęć, które odbywają się w semestrze i nie jest podzielona przez poszczególne jednostki lekcyjne. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej pomniejszenia.

 3. (uchylony)

 4. Opłata za zajęcia organizowane przez AQUARIUM może być uiszczona w dwóch ratach. W przypadku płatności ratalnej, druga wpłata musi zostać uregulowana najpóźniej w terminie miesiąca liczonego od daty dokonania wpłaty pierwszej raty.

 5. Płatność za kolejny semestr należy uiścić w terminie podanym przez AQUARIUM. Niedokonanie opłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z zajęć. AQUARIUM nie ma obowiązku informowania o upływającym terminie płatności.

 6. Zniżka na rodzeństwo wynosi 20% (dotyczy tańszego pakietu zajęć).

 7. Na prośbę osoby zainteresowanej AQUARIUM wystawia fakturę za uczestnictwo w zajęciach.

 8. Aby otrzymać fakturę należy o tym fakcie poinformować pracownika przed wystawieniem paragonu. W przypadku płatności na rachunek bankowy – przed wykonaniem przelewu.

§ 4

Zapis na zajęcia jest imienny. Zmiana osoby korzystającej z zajęć jest dopuszczalna tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z AQUARIUM.

§ 5

 1. Nieobecność na zajęciach organizowanych przez AQUARIUM należy zgłaszać do godziny 20:00, dnia poprzedzającego zajęcia. Nieobecność należy zgłaszać w formie pisemnej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości sms lub wiadomości w komunikatorze Messenger. Informacja o nieobecności powinna zawierać imię i nazwisko osoby, która w zajęciach miała uczestniczyć oraz termin i godzinę zajęć. Nieobecność osób niepełnoletnich zgłaszają rodzice lub opiekunowie.

 2. Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 30 dni powoduje skreślenie z listy uczestników. Kwota niewykorzystana za zajęcia nie będzie zwracana.

 3. Zajęcia, w których uczestnik nie będzie brał udziału i nie zgłosi swojej nieobecności zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, uważane są za odbyte. AQUARIUM nie odpowiada za przypadki losowe, choroby i inne zdarzenia uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach.

 4. Zajęcia, w których uczestnik nie będzie brał udziału i zgłosi swoją nieobecność zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, mogą być odrobione z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i godzin z AQUARIUM lub poprzez skorzystanie z tzw. wejść rodzinnych, zajęć aqua-aerobik, zajęć na sali fitness.

 5. Zajęcia, w których uczestnik nie będzie brał udziału i zgłosi swoją nieobecność zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, mogą być odrobione 3 razy na zajęciach zorganizowanych z instruktorem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i godzin z AQUARIUM. Każde kolejne zgłoszenie nieobecności zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu mogą być odrobione poprzez skorzystanie z tzw. wejść rodzinnych, zajęć aqua-aerobik, zajęć na sali fitness.

 6. Zajęcia odrabiane należy zrealizować w bieżącym i opłaconym semestrze. Zaległe zajęcia, które nie zostaną zrealizowane w bieżącym i opłaconym semestrze, przepadają wraz z rozpoczęciem następnego semestru.

 7. AQUARIUM nie odpowiada za dostępność miejsc na odrabianie zajęć i nie bierze odpowiedzialności za nieodrobione zajęcia.

 8. Gdy uczestnik nie zgłosi się na zaplanowane odrabianie zajęć lub odwoła swoją obecność w dniu zaplanowanego odrabiania zajęć , zostaną one uznane za odbyte i nie podlegają dalszemu odrobieniu.


§ 6

 1. W sytuacji odwołania zajęć z przyczyn organizacyjnych np. awarii na basenie, choroby instruktora, AQUARIUM zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie lub w innej grupie, o czym poinformuje wcześniej uczestników.

 2. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia, AQUARIUM może zapewnić zastępstwo innego instruktora, bez wcześniejszego informowania osób biorących udział w zajęciach.

 3. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, instruktor może odmówić uczestnikowi dopuszczenia do zajęć, co będzie rozumiane jako nieobecność uczestnika.

  [Zasady korzystania z basenu]

§ 7

 1. Maksymalną liczbę osób, które mogą w tym samym czasie korzystać z basenu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. W czasie zajęć organizowanych przez AQUARIUM, na terenie basenu obowiązuje pływanie w sektorach wyznaczonych przez instruktorów. Sektory basenu przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

 1. Na dwie godziny przed planowanymi zajęciami zabrania się spożywania posiłków. W przypadku niemowlaków karmionych mlekiem czas ten powinien wynosić godzinę.

 2. Za zanieczyszczenie basenu wymiocinami grozi kara pieniężna w wysokości 1000zł.

§ 9

 1. Osoby korzystające z pomieszczeń przebieralni oraz z części basenowej obowiązuje nakaz noszenia antypoślizgowego obuwa zmiennego np. klapek kąpielowych.

 2. Na części basenowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze, dla kobiet – jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn – spodenki kąpielowe.

 3. Każda osoba zamierzająca korzystać z basenu obowiązana jest do umycia całego ciała przed wejściem na część basenową. Do tego celu przeznaczone są natryski z zimną i ciepłą wodą, zlokalizowane przed wejściem na część basenową.

 4. W przypadku dzieci, przed wejściem na część basenową, zaleca się skorzystanie z toalety.

 5. Za zanieczyszczenie basenu fekaliami grozi kara pieniężna w wysokości 1000zł.

§ 10

Osoby korzystające z basenu są obowiązane zachować porządek, czystość, spokój oraz ciszę. W przypadku udziału w zajęciach organizowanych przez AQUARIUM, każda osoba jest zobowiązana podporządkowywać się poleceniom i decyzjom prowadzącego zajęcia instruktora.

§ 11

 1. Na terem basenu nie będą wpuszczane osoby:

 1. których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób korzystających z pływalni;

 2. w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

 3. z otwartymi ranami lub stanami zapalnymi skóry;

 4. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm;

 1. Osobom korzystającym z basenu zabrania się powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywającym oraz im samym.

 2. Osobom korzystającym z basenu zabrania się także:

  1. posiadania w wodzie takich przedmiotów jak zegarki, bransoletki, kolczyki lub łańcuszki;

  2. skakania do wody, z wyjątkiem sytuacji gdy skoki te są zorganizowane przez instruktora;

  3. spychania, wrzucania lub wciągania do wody innych użytkowników;

  4. biegania na terenie basenu oraz w pomieszczeniach przebieralni;

  5. wnoszenia i spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych oraz środków odurzających;

  6. konsumpcji artykułów żywnościowych oraz żucia gumy na terenie basenu oraz w pomieszczeniach przebieralni;

  7. niszczenia urządzeń i sprzętu basenowego;

  8. zaśmiecania pomieszczeń przebieralni oraz terenu basenu;

  9. wnoszenia na teren basenu szklanych przedmiotów, ostrych przedmiotów oraz puszek;

  10. zanieczyszczania wody w basenie, czego tyczą się również kał i wymiociny dzieci;

  11. zatykania i manipulowania przy urządzeniach pobierających wodę;


§ 12

Osoby korzystające z basenu mogą używać dostępnego na części basenowej sprzętu pływackiego np. desek, makaronów itp. Po zakończeniu korzystania, sprzęt należy odłożyć w wyznaczone do tego miejsce.

§ 13

Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt oraz palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych.

§ 14

W trakcie zajęć organizowanych przez AQUARIUM, zdjęcia oraz filmiki można wykonywać wyłącznie po uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego. Kręcone filmiki nie mogą obejmować całości zajęć, a jedynie fragmenty lekcji.

§ 15

W trakcie zajęć organizowanych przez AQUARIUM, rodzice i opiekunowie nie wchodzący z dziećmi do basenu, przebywają w wyznaczonej do tego poczekalni. Osoby te nie mogą przebywać w części basenowej.

§ 16

Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje, używające wulgaryzmów, niestosujące się do zaleceń personelu i stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie AQUARIUM, mogą być niezwłocznie usunięte z terenu obiektu, bez prawa zwrotu uiszczonych opłat.

[Karnety i vouchery]

§ 17

 1. Karnety i vouchery są imienne, można je wykorzystać na zajęcia w basenie bądź na sali. Karnety i vouchery są dostępne do nabycia w biurze AQUARIUM.

 2. Zakupiony karnet lub voucher nie podlega zwrotowi.

 3. Wartość karnetu lub vouchera nie podlega zamianie na gotówkę.

 4. Nie ma możliwości przedłużania ważności karnetu lub vouchera.

§ 18

AQUARIUM nie odpowiada za przypadki zgubienia, utraty lub uszkodzenia karnetu/vouchera, w sposób który uniemożliwia dalsze jego odczytanie bądź używanie. Niewykorzystane wejścia lub środki nie podlegają zwrotowi.

§ 19

Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.

[Zasady odpowiedzialności]

§ 20

 1. Udział w zajęciach organizowanych przez AQUARIUM lub korzystanie z wejścia indywidualnego jest rozumiane jako złożenie deklaracji o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w nauce pływania oraz wszelkich innych aktywnościach fizycznych na basenie. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację składa rodzic lub opiekun podejmujący decyzję o udziale dziecka w zajęciach.

 2. Do najczęstszych przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach należą: wszelkie niezagojone rany, w tym rany będące konsekwencją urazu lub infekcji bakteryjnej czy grzybiczej oraz rany po świeżo zrobionym kolczyku czy tatuażu; choroby płuc; choroby oskrzeli; choroby serca; stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających; choroby przewlekłe.

 3. W przypadku braku lub zatajenia informacji na temat stanu zdrowia organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.

§ 21

 1. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez AQUARIUM odpowiedzialni są instruktorzy.

 2. Instruktor prowadzący zajęcia nie odpowiada za szkody lub kontuzje wynikające z niestosowania się do jego poleceń i wskazówek.

 3. Za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach przebieralni odpowiadają osoby, pod których opieką dzieci pozostają (rodzice, opiekunowie).

 4. Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z basenu w ramach wejść indywidualnych, odpowiedzialne są osoby, pod których opieką dzieci pozostają (rodzice, opiekunowie). Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu oraz korzystać z kąpieli i sprzętu basenowego wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Zabrania się pozostawiania dzieci bez nadzoru i opieki.

 5. Osoby dorosłe przebywają na basenie na własną odpowiedzialność.

§ 22

Każda osoba przebywająca na terenie AQUARIUM zobowiązana jest bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu oraz poleceń personelu. AQUARIUM nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, przepisów niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu AQUARIUM.

§ 23

AQUARIUM nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach lub na terenie obiektu.


§ 24

Za zniszczone lub zgubione wyposażenie obiektu, w tym za sprzęt pływacki, obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości odtworzeniowej. Opłata za zgubienie kluczyka od szafki wynosi 40 zł.

§ 25

AQUARIUM nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.

[Postanowienia końcowe]

§ 26

AQUARIUM zastrzega sobie prawo do wyjaśniana wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu.

§ 27

Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem ____________________

Załącznik nr 1

Już teraz zapisz swoje dziecko na naukę pływania!

Godziny otwarcia

Pon – Pt   09:00 – 20:00

Sob 08:00 – 20:00

Nd 09:00 – 19:00

Obserwuj nas

Basen Aquarium

Adres e-mail: basenaquarium@gmail.com

Wpłaty na konto: TBI GRYF 20 8355 0009 0069 9943 2000 0043

W tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz termin zajęć.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings