fbpx

- Dokumenty -

Regulamin

Regulamin basenu Aquarium

[ZASADY OGÓLNE]

 • 1
 1. AQUARIUM jest czynne w godzinach od 7:00 do 21:00. Godziny otwarcia obiektu mogą być zmienione lub zostać dostosowane do rozkładu aktualnych zajęć prowadzonych na basenie. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie także z przyczyn organizacyjnych.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie AQUARIUM. Wraz z wejściem na teren AQUARIUM każdy ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego zapisy. Treść Regulaminu została udostępniona zarówno na terenie obiektu jak i na stronie internetowej https://aquariumszczecin.pl.
 • 2
 1. Na terenie basenu odbywają się zajęcia organizowane przez AQUARIUM pod nadzorem instruktora. Terminy i godziny zajęć organizowanych przez AQUARIUM każdorazowo określa grafik dostępny na terenie obiektu.
 2. Zajęcia organizowane przez AQUARIUM prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska według autorskiego programu nauczania. O sposobie prowadzenia zajęć decyduje instruktor.
 3. Z basenu mogą korzystać także osoby fizyczne w ramach tzw. wejść indywidualnych (w rozumieniu niniejszego Regulaminu wejściami indywidualnymi są również wejścia rodzinne dostępne w ofercie AQUARIUM). Terminy i godziny, w których istnieje możliwość skorzystania z wejść indywidualnych, każdorazowo określa grafik dostępny na terenie obiektu. W ramach wejść indywidualnych AQUARIUM nie zapewnia opieki instruktora.

[ZAJĘCIA OrgANIZOWANE PRZEZ AQUARIUM]

 • 3
 1. Opłata za zajęcia organizowane przez AQUARIUM wnoszona jest za pakiet zajęć, które odbywają się w semestrze i nie jest podzielona przez poszczególne jednostki lekcyjne. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej pomniejszenia.
 2. Opłata za zajęcia organizowane przez AQUARIUM może być uiszczona w dwóch ratach. W przypadku płatności ratalnej, druga wpłata musi zostać uregulowana najpóźniej w terminie miesiąca liczonego od daty dokonania wpłaty pierwszej raty.
 3. Zniżka na rodzeństwo wynosi 20% (dotczy tańszego pakietu zajęć).
 4. Na prośbę osoby zainteresowanej AQUARIUM wystawia fakturę za uczestnictwo w zajęciach.
 • 4

Zapis na zajęcia jest imienny. Zmiana osoby korzystającej z zajęć jest dopuszczalna tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z AQUARIUM.

 • 5
 1. Nieobecność na zajęciach organizowanych przez AQUARIUM należy zgłaszać do godziny 20:00, dnia poprzedzającego zajęcia. Nieobecność należy zgłaszać w formie pisemnej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości sms lub wiadomości w komunikatorze Messenger. Informacja o nieobecności powinna zawierać imię i nazwisko osoby, która w zajęciach miała uczestniczyć oraz termin i godzinę zajęć. Nieobecność osób niepełnoletnich zgłaszają rodzice lub opiekunowie.
 2. Zajęcia, w których uczestnik nie będzie brał udziału i nie zgłosi swojej nieobecności zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, uważane są za odbyte. AQUARIUM nie odpowiada za przypadki losowe, choroby i inne zdarzenia uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach.
 3. Zajęcia, w których uczestnik nie będzie brał udziału i zgłosi swoją nieobecność zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, mogą być odrobione z inną grupą lub poprzez skorzystanie z tzw. wejścia indywidualnego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i godzin z AQUARIUM.
 4. Zajęcia odrabiane należy zrealizować w bieżącym i opłaconym semestrze. Zaległe zajęcia, które nie zostaną zrealizowane w bieżącym i opłaconym semestrze, przepadają wraz z rozpoczęciem następnego semestru.
 • 6
 1. W sytuacji odwołania zajęć z przyczyn organizacyjnych np. awarii na basenie, choroby instruktora, AQUARIUM zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie lub w innej grupie, o czym poinformuje wcześniej uczestników.
 2. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia, AQUARIUM może zapewnić zastępstwo innego instruktora, bez wcześniejszego informowania osób biorących udział w zajęciach (AQUARIUM nie odpowiada za zmiany instruktorów).

[ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU]

 • 7
 1. Maksymalną liczbę osób, które mogą w tym samym czasie korzystać z basenu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W czasie zajęć organizowanych przez AQUARIUM, na terenie basenu obowiązuje pływanie w sektorach wyznaczonych przez instruktorów. Sektory basenu przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • 8

Na dwie godziny przed planowanymi zajęciami zabrania się spożywania posiłków. W przypadku niemowlaków karmionych mlekiem czas ten powinien wynosić godzinę.

 • 9
 1. Osoby korzystające z pomieszczeń przebieralni oraz z części basenowej obowiązuje nakaz noszenia antypoślizgowego obuwa zmiennego np. klapek kąpielowych.
 2. Na części basenowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze, dla kobiet – jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn – spodenki kąpielowe.
 3. Każda osoba zamierzająca korzystać z basenu obowiązana jest do umycia całego ciała przed wejściem na część basenową. Do tego celu przeznaczone są natryski z zimną i ciepłą wodą, zlokalizowane przed wejściem na część basenową.
 4. W przypadku dzieci, przed wejściem na część basenową, zaleca się skorzystanie z toalety.
 • 10

Osoby korzystające z basenu są obowiązane zachować porządek, czystość, spokój oraz ciszę. W przypadku udziału w zajęciach organizowanych przez AQUARIUM, każda osoba jest zobowiązana podporządkowywać się poleceniom i decyzjom prowadzącego zajęcia instruktora.

 • 11
 1. Na terem basenu nie będą wpuszczane osoby:
 1. których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób korzystających z pływalni;
 2. w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
 3. z otwartymi ranami lub stanami zapalnymi skóry;
 4. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm;
 1. Osobom korzystającym z basenu zabrania się powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywającym oraz im samym.
 2. Osobom korzystającym z basenu zabrania się także:
 1. posiadania w wodzie takich przedmiotów jak zegarki, bransoletki, kolczyki lub łańcuszki;
 2. skakania do wody, z wyjątkiem sytuacji gdy skoki te są zorganizowane przez instruktora;
 3. spychania, wrzucania lub wciągania do wody innych użytkowników;
 4. biegania na terenie basenu oraz w pomieszczeniach przebieralni;
 5. wnoszenia i spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
 6. konsumpcji artykułów żywnościowych oraz żucia gumy na terenie basenu oraz w pomieszczeniach przebieralni;
 7. niszczenia urządzeń i sprzętu basenowego;
 8. zaśmiecania pomieszczeń przebieralni oraz terenu basenu;
 9. wnoszenia na teren basenu szklanych przedmiotów, ostrych przedmiotów oraz puszek;
 10. zanieczyszczania wody w basenie;
 11. zatykania i manipulowania przy urządzeniach pobierających wodę;

 • 12

Osoby korzystające z basenu mogą używać dostępnego na części basenowej sprzętu pływackiego np. desek, makaronów itp. Po zakończeniu korzystania, sprzęt należy odłożyć w wyznaczone do tego miejsce.

 • 13

Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt oraz palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych.

 • 14

W trakcie zajęć organizowanych przez AQUARIUM, zdjęcia oraz filmiki można wykonywać wyłącznie po uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego. Kręcone filmiki nie mogą obejmować całości zajęć, a jedynie fragmenty lekcji.

 • 15

W trakcie zajęć organizowanych przez AQUARIUM, rodzice i opiekunowie nie wchodzący z dziećmi do basenu, przebywają w wyznaczonej do tego poczekalni. Osoby te nie mogą przebywać w części basenowej.

 • 16

Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje, używające wulgaryzmów, niestosujące się do zaleceń personelu i stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie AQUARIUM, mogą być niezwłocznie usunięte z terenu obiektu, bez prawa zwrotu uiszczonych opłat.

[ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI]

 • 17
 1. Udział w zajęciach organizowanych przez AQUARIUM lub korzystanie z wejścia indywidualnego jest rozumiane jako złożenie deklaracji o braku przeciwskazań do uczestnictwa w nauce pływania oraz wszelkich innych aktywnościach fizycznych na basenie. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację składa rodzic lub opiekun podejmujący decyzję o udziale dziecka w zajęciach.
 2. Do najczęstszych przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach należą: wszelkie niezagojone rany, w tym rany będące konsekwencją urazu lub infekcji bakteryjnej czy grzybiczej oraz rany po świeżo zrobionym kolczyku czy tatuażu; choroby płuc; choroby oskrzeli; choroby serca; stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających; choroby przewlekłe.
 • 18
 1. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez AQUARIUM odpowiedzialni są instruktorzy.
 2. Instruktor prowadzący zajęcia nie odpowiada za szkody lub kontuzje wynikające z niestosowania się do jego poleceń i wskazówek.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach przebieralni odpowiadają osoby, pod których opieką dzieci pozostają (rodzice, opiekunowie).
 4. Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z basenu w ramach wejść indywidualnych, odpowiedzialne są osoby, pod których opieką dzieci pozostają (rodzice, opiekunowie). Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu oraz korzystać z kąpieli i sprzętu basenowego wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Zabrania się pozostawiania dzieci bez nadzoru i opieki.
 5. Osoby dorosłe przebywają na basenie na własną odpowiedzialność.
 • 19

Każda osoba przebywająca na terenie AQUARIUM zobowiązana jest bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu oraz poleceń personelu. AQUARIUM nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, przepisów niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu AQUARIUM.

 • 20

AQUARIUM nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach lub na terenie obiektu.

 • 21

Za zniszczone lub zgubione wyposażenie obiektu, w tym za sprzęt pływacki, obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości odtworzeniowej. Opłata za zgubienie kluczyka od szafki wynosi 40 zł.

 • 22

AQUARIUM nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 • 23

AQUARIUM zastrzega sobie prawo do wyjaśniana wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu.

 • 24

Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem 25.01.2019

 

 

 

Już teraz zapisz swoje dziecko na naukę pływania!

Godziny otwarcia

Obserwuj nas

Basen Aquarium

Wpłaty na konto: TBI GRYF 20 8355 0009 0069 9943 2000 0043

W tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz termin zajęć.